Boeiend onderwijs

Kern van ons onderwijs

Wij vinden het belangrijk om Boeiend Onderwijs te bieden. Onderwijs moet kinderen boeien, moet betekenisvol zijn en aansluiten bij de leefwereld van het kind. Als kinderen begrijpen waarom ze iets moeten leren, kan de leerstof opgenomen worden van het korte termijn geheugen, in het lange termijn geheugen. Het werken met Boeiend Onderwijs sluit aan op de kennis uit recent hersenonderzoek over hoe onze hersenen werken en leren. Op deze manier wordt onderwijs breinvriendelijker. Het is voor ons een belangrijk concept om kwalitatief en vernieuwend onderwijs te realiseren, dat past bij deze tijd en opbrengstgericht werken betekenis geeft. Wat dit Boeiend Onderwijs voor ons inhoudt, willen we met behulp van de zeven takken van de mindmap boeiend onderwijs toelichten.

Betekenisvol

Hoe betekenisvoller leren is, hoe groter de betrokkenheid is. Uit hersenonderzoek is gebleken dat je veel meer leert als het persoonlijk relevant is, als je weet waarom je iets leert. Het doel moet helder zijn. Het met elkaar bespreken van de doelstellingen (wat ga je leren?), van een vak of onderdeel of les is daarom bij ons op school belangrijk. Ook het werken met echte materialen binnen en buiten de school vinden wij belangrijk. Je leert niet alleen uit boeken of van de computer.

Ontwikkelen van alle intelligenties/meervoudige intelligentie

Een belangrijk onderdeel van boeiend onderwijs is het centraal stellen van het kind met al zijn mogelijkheden en talenten. Elk kind is uniek en mag er zijn zoals hij/zij is. De vraag is dan ook niet 'Hoe knap ben je, maar hoe ben je knap?' Het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten en deze in mogen zetten bij het leren, geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan het steeds meer zelfstandig kunnen en durven functioneren. Wij gaan daarbij uit van acht talenten die iedereen in zich heeft, waarbij het ene talent sterker ontwikkeld is dan het andere. Zo is de één meer taalknap, de ander meer reken- of beweegknap. Het bezig zijn met deze talenten draagt bij aan het ontwikkelen van intelligent gedrag. Wij willen in ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de sterke intelligenties om de andere te kunnen stimuleren. Er bestaan vele manieren om ‘knap’ te zijn.

Veilige omgeving

We willen een omgeving creëren waarin ‘fouten maken’ mag, waar goede relaties worden opgebouwd en waar een basis van vertrouwen is. We doen dit door aandacht te besteden aan het pedagogisch klimaat, positieve feedback en vele samenwerkingsvormen. Wij willen een school zijn waar je graag bent, een verlengstuk van thuis. Een omgeving waar je je thuis voelt.

Denkgewoonten/intelligent gedrag

Als wij kinderen willen laten leren voor het leven, kan het opnemen van verschillende denkgewoonten in ons onderwijs daarmee helpen. Door denkgewoonten te stimuleren en te onderwijzen helpen we leerlingen zich intelligent te gedragen, passend in deze moderne tijd. Denkgewoonten leiden tot intelligenter gedrag en een groter probleemoplossend vermogen. Voorbeelden van denkgewoonten zijn; ‘ik luister’, ‘ik denk eerst na’, ik blijf proberen, ‘ik ga nauwkeurig werken’. Wij maken hierbij gebruik van het pakket ‘denk mee, doe mee’. Het bevat geheugensteuntjes om de denkgewoonten toe te passen in veel verschillende situaties.

Five Minds

Professor Howard Gardner beschrijft in het boek ‘Five Minds for the Future’, vijf verschillende denkgewoonten die we de komende decennia nodig zullen hebben. Het zijn denkpatronen die wij onszelf eigen moeten maken, maar ook over moeten dragen aan de nieuwe generatie. Het is uiteindelijk de bedoeling dat ieder mens zich de vijf denkgewoonten heeft verworven.

Het kan niet zo zijn dat bij een kind maar één denkgewoonte ontwikkeld is. De samenhang tussen de vijf denkgewoonten is van groot belang. Hieronder staan de denkgewoonten kort beschreven. In ons onderwijs spelen deze een elementaire rol.

 • The disciplined mind
  Een kind met de disciplined mind heeft zich in ieder geval één bekwaamheid binnen een vakgebied of denkwijze eigengemaakt. Dit kind is ook in staat om zijn vaardigheid met regelmaat te onderhouden en zo nodig te verbeteren.
 • The synthesizing mind
  Een kind met de synthesizing mind maakt gebruik van diverse relevante informatie die het op een efficiënte manier met elkaar verbindt. Dit kind is op zoek naar de samenhang in situaties en kan goed combineren. In grote organisaties is deze denkgewoonte belangrijk om het overzicht te behouden.
 • The creating mind
  Dit kind is in staat een stapje vooruit te doen, zonder exact te weten waar het eindigt. Het kind slaat nieuwe wegen in, reikt nieuwe manieren van denken aan, stelt scherpe vragen, en komt met verrassende antwoorden.
 • The respectful mind
  De respectful en de ethical mind zijn denkgewoonten die gaan over de persoon en anderen, dit in tegenstelling tot de drie voorgaande denkgewoonten. Dit kind is in staat tot een goede samenwerking met wederzijds respect voor elkaar. Een kind met deze denkgewoonte zoekt naar oplossingen, luistert goed naar de ander en doet zijn uiterste best de ander te begrijpen.
 • The ethical mind
  Het kind met deze denkgewoonte kijkt vanuit een ander perspectief naar eigen werk en denkt na over hoe het de wereld voor zichzelf en voor anderen kan verbeteren. Het stelt zichzelf allerlei vragen die betrekking hebben op zijn eigen zijn, functioneren en interactie met de ander: Wat is mijn functie in het geheel? Wat is mijn taak? Wat doe ik hier?

Samenhang/Systeemdenken

Bij systeemdenken laten we kinderen ontdekken dat alles uit relaties en samenhangen bestaat. Dit verruimt hun abstract denken en ze ontdekken dat iedereen op zijn/haar eigen manier naar de wereld kijkt. Ze leren o.a. niet alleen details zien maar ook het grote geheel. Ze leren oorzaak-gevolg relaties zien, gevolgen van acties op korte en lange termijn. Dit helpt hen in het beter begrijpen van die grote complexe wereld waarin ze straks als zelfstandige burger zullen gaan functioneren. We maken hierbij gebruik van allerlei modellen, bijvoorbeeld; GPG (GedragsPatroonGrafieken), relatiecirkels en causale lussen, ook de mindmap hoort bij het doorzien naar de samenhang van verschillende zaken.

Oefenen van de hersenen

Het is belangrijk dat hersenen geprikkeld blijven worden. Uit hersenonderzoek is gebleken hoe belangrijk goede relaties, veiligheid bij het ontwikkelen van de hersenen en dus ook bij het leren zijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat we een omgeving creëren waarbij sprake is van goede communicatie, respect voor elkaar en waarin verschillende vormen van samenwerken en samen leren worden toegepast. We schenken aandacht aan het denken over denken, ontwikkelen van denken en een goed klimaat voor het denken. Dat zijn heel veel onderdelen, die we vanzelfsprekend niet allemaal tegelijk kunnen aanpakken. Toch willen we dit wel in samenhang doen, dus proberen we altijd de relaties tussen de onderlinge takken in het oog te houden.

Samenwerken

Kunnen samenwerken is een belangrijke kwaliteit in de huidige samenleving. Uit onderzoek blijkt, dat het leren veel krachtiger wordt wanneer leerlingen regelmatig met elkaar overleggen en elkaars inzichten en vaardigheden benutten. Dit doen wij op De Parelburcht al een aantal jaren door middel van coöperatief leren.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs