Missie en visie

Onze kijk op het onderwijs

Motto

Wij zijn een eigentijdse christelijke basisschool, die de kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontplooiing en ze zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Hierbij laten wij ons inspireren door de bijbel en zoeken wij vooral naar wat mensen uit verschillende tradities verbindt en niet wat hen verdeeld houdt. We helpen kinderen hun identiteit te ontwikkelen en elkaar te respecteren. We proberen de kinderen een hoeveelheid kennis en vaardigheden mee te geven die een prima basis vormen voor hun verdere leven. Ons motto is: “Ieder kind heeft talent”. Dat talent willen we bij ons op school laten ontplooien en we geven de kinderen alle kans om zich verder te ontwikkelen.

De levensbeschouwelijke visie

De identiteit van onze school gaat over hoe wij onze christelijke waarden vertalen naar normen en omgangsvormen. Onze waarden bepalen ons mensbeeld en daarmee de relatie leerkracht-kind, kinderen onderling, leerkracht- ouder. Gekend zijn is een belangrijk thema in ons christelijk geloof. Om kinderen te kennen moet er naast een relatie met het kind een relatie met de ouder(s)/verzorger(s) zijn. Vanuit dit uitgangspunt moet de sociaal emotionele ontwikkeling plaatsvinden en ondersteund worden. Net zoals dat voor veel van de ouders belangrijk is, bieden de christelijke waarden onze kinderen houvast in de complexe wereld waarin wij leven. De volgende kernwaarden staan bij al de Onze Wijs-scholen centraal:

 • Christelijke levensbeschouwing maakt onderdeel uit van het wekelijkse lesprogramma en wij vieren de algemeen christelijke feesten;
 • Gedurende de dag wordt aandacht besteed aan onze identiteit; in het bijzonder tijdens de dagopening en -afsluiting. Bijbelverhalen worden verteld en hierin worden de christelijke waarden benoemd. Daarbij sluiten we aan bij verhalen van kinderen die hun geloof vanuit een andere religie beleven.
 • Vanwege de verschillen in onze wijken voor wat betreft geloofsbeleving hebben teams in onze scholen de ruimte om in te spelen op wensen van ouders en kinderen.

Als school streven we ernaar de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind. Ook willen we ze de liefde voor de medemens, de aarde en de natuur meegeven. We vinden het belangrijk dat kinderen over goede sociale vaardigheden beschikken, waarbij respect voor jezelf en de ander centraal staat. Dit respect wordt verwacht van een ieder die bij onze school betrokken is, leerlingen, ouders, leerkrachten en overige personeelsleden. De onderstaande regels zijn er voor iedereen. Voor de jongere kinderen zijn deze regels aangepast in voor hen begrijpelijke taal.

De maatschappelijke visie

We zien onze school niet los van de omgeving, maar we staan er midden in. Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op onze school. Als school stimuleren we de verbondenheid met de omgeving en met de samenleving als geheel.

 • Hierbij denken we allereerst aan de samenwerking met ouders. Zonder de samenwerking met en de medewerking van de ouders is bovenstaande niet mogelijk.
 • Vandaar dat wij veel waarde hechten aan een goed contact tussen school en thuis.

Samenwerken

Werken aan een samenleving betekent ook werken aan je groep en aan je team in de school. Daarbij staat het stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen met elkaar, afspraken te maken en de zinvolle betekenis van regels te onderkennen en na te leven centraal. Ook vinden we samenwerking met andere personen, verenigingen en instanties die in het leven van kinderen een rol spelen erg belangrijk. Daarom stimuleren we deze samenwerking. Te denken valt aan samenwerken met de kerk, buurt, scholen, verenigingen, bibliotheek, hulpverleners en dergelijke.

De pedagogische visie

We willen dat kinderen zullen uitgroeien tot volwassenen die zelfstandig, kritisch, creatief en rechtvaardig zijn. Kinderen die op de aangegeven manier in de samenleving actief zullen zijn waarbij ze de cultuur enerzijds vernieuwen en zich anderzijds inzetten voor wat het behouden waard is. Omdat we dat willen, zorgen we in school voor situaties waarin:

 • kinderen kunnen leren steeds zelfstandiger te zijn, creatieve oplossingen mogen hanteren en rechtvaardig gedrag kunnen laten zien.
 • waarin kinderen zo’n benadering van de samenleving ook kunnen leren in kennis, vaardigheden en houding.
 • het kind leert dat een mens er ook mag zijn voor de ander, dichtbij en veraf.
 • het kind leert de maatschappij en medemens open tegemoet te treden, zonder vooroordelen.
 • we kinderen leren dat het begint met respect voor elkaar, ongeacht ras, godsdienst of cultuur.
 • elk kind een veilige en liefdevolle omgeving ervaart, waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien en waarin het onbekommerd haar of zijn plaats te midden van andere kinderen kan innemen. De mogelijkheden die elk kind heeft de basis zijn voor ons handelen.
 • Het kind haar/ zijn omgeving en de wereld en de natuur leert te respecteren.

De onderwijskundige visie

Bij het vorm geven van goed onderwijs hebben we enkele belangrijke uitgangspunten. De basis voor goed leren is voor ons veiligheid en betrokkenheid. Een veilige school- en klassenomgeving is op onze school erg belangrijk. Vanuit veiligheid is plezier en innerlijke betrokkenheid mogelijk. Zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Betrokkenheid creëren we onder meer door middel van activerende werkvormen en door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Daarom is luisteren naar kinderen voor ons zo belangrijk. Wij willen graag dat ieder kind bij ons op school tot zijn recht komt en dat het kan presteren naar zijn eigen beste vermogens. Hierbij houden wij rekening met het gegeven dat kinderen verschillen. Onze school moet een plek zijn, waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.

De school organisatorische visie

De ontwikkelingen binnen het onderwijs en de realisering van onze eigen streefbeelden vragen om een lerende houding en een actieve betrokkenheid van allen binnen onze school. Dat betekent dat wij tijd en ruimte inbouwen, zowel voor onszelf als voor onze leerlingen, om vorm te geven aan de lerende houding door te reflecteren, door ons open te stellen voor nieuwe impulsen en ons eigen werk kritisch te bekijken. Dit doen we in de vorm van gesprekken, klassenbezoeken, coaching en collegiale consultatie.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs