Schoolklimaat en veiligheid

Sociaal en fysiek veilig

Veilige school

Onze school is een veilige school: een plek waar iedereen zich veilig voelt. De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school zelf. Het is echter van belang dat ook anderen hun verantwoordelijkheid nemen.

  • We hechten zeer veel belang aan het bijbrengen van sociale normen en waarden. Kinderen functioneren een heel schooljaar in een groep.
  • We vinden het belangrijk om het groepsvormingsproces vanaf de eerste schooldag positief te stimuleren. Een groep vormt zich in te onderscheiden fases.
  • We zetten in elke fase van dit proces in elke groep specifieke activiteiten in om de groepsvorming doelbewust te bevorderen en daarmee een veilig sociaal klimaat te bereiken.
  • We gebruiken hiervoor een programma met de naam Goed van Start. Ook binnen KIVA werken wij gericht aan doelen om de sociale veiligheid te bevorderen en werkt preventief.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via ZIEN voor de groepen 1 t/m 4. In de groepen 5 t/m 8 vullen de kinderen de KIVA meting twee keer per jaar in. De kinderen worden op sociale veiligheidsbeleving gemonitord met deze instrumenten. Met deze gegevens krijgen we een goed beeld van zowel het individuele kind, als van de groep in zijn geheel. De uitkomsten worden geanalyseerd op kind- en op groepsniveau. De analyse wordt meegenomen in de groepsbespreking. Conclusies kunnen leiden tot bijstelling van de aanpak in de groep.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In verband met de wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is de school verplicht te werken met een meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Stichting Onze wijs heeft een meldcode opgesteld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat medewerkers van de school moeten doen bij vermoedens van geweld, waarbij bij een afwegingskader is opgesteld. Elke school heeft een aandacht functionaris die het gebruik van de meldcode op school coördineert. Bij ons op school is dit Werner Braspenning.

Anti-Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Naast het werken met de methode KIVA en de methode Leefstijl, is er een anti-pestprotocol opgesteld en deze is opgenomen in de map ‘Dit kan niet’. Deze map is in iedere groep aanwezig en ter inzage voor ouders. Bij ongewenst en/of pestgedrag wordt door de betreffende leerling een ‘oplosformulier’ ingevuld. Dit formulier wordt besproken met de leerkracht. Ook worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. Als school hebben we ook een anti-pestcoördinator, dit is Werner Braspenning.

Protocol schorsing en verwijdering

Als de school vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan de directeur besluiten een leerling te schorsen dan wel van de school te verwijderen. Voorafgaande aan het traject van schorsing en of verwijdering kan er een time out worden ingezet.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs